ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการ
ผู้อำนวยการและครู
31 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน และปัจฉิมนิเทศชั้น ป.6
ครูและบุคลากรทุกท่าน
24 มี.ค. 60 ครูประจำชั้นส่งหลักฐานวัดและประเมินผล ที่ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น
22 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี (SAR)
ผู้อำนวยการและครู
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2
คณะครู
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
30 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
17 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
ครูและบุคลากรทุกท่าน
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ครูและบุคลากรทุกท่าน
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ครูและบุคลากรทุกท่าน
26 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส
คณะครู
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ครูและบุคลากรทุกท่าน
28 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง
ครูและบุคลากรทุกท่าน
07 พ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้อำนวยการและครู
11 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ครูและบุคลากรทุกท่าน
10 ต.ค. 59 ประชุมครู สรุปผลการ จัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1
ผู้อำนวยการและครู
07 ต.ค. 59 ส่งสรุปผลกิจกรรมรักการอ่าน
ครูประจำชั้น
07 ต.ค. 59 ส่งข้อมูลสารสนเทศ วัดและประเมินผลที่ฝ่ายวิชาการ -ข้อมูลสารสนเทศ -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ -แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
ครูประจำชั้น
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1
คณะครู
29 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
23 ส.ค. 59 ป.1-ป.2 สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ธรรมะทางก้าวหน้า”
ครูประจำชั้น
23 ส.ค. 59 ศาลาลัยเกม
ครูและบุคลากรทุกท่าน
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ครูและบุคลากรทุกท่าน
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูและบุคลากรทุกท่าน
10 ส.ค. 59 กิจกรรม ASEAN DAY
ครูและบุคลากรทุกท่าน
01 ส.ค. 59 ถึง 15 ส.ค. 59 เตรียมรับการประเมิน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ครูและบุคลากรทุกท่าน
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ครูและบุคลากรทุกท่าน
27 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
23 ก.ค. 59 ถึง 24 ก.ค. 59 เข้าค่ายคุณธรรม ชั้น ป. 1-6
ครูและบุคลากรทุกท่าน
15 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ชุดไทยผ้าไทย ครูและบุคลากรทุกท่าน
08 ก.ค. 59 ป.3-ป.4 สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ธรรมะทางก้าวหน้า”
ครูประจำชั้น
29 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
28 มิ.ย. 59 วัดสมรรถภาพนักเรียน
คณะครู
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน
คณะครู
08 มิ.ย. 59 ประชุมคณะครู
ผู้อำนวยการ
06 มิ.ย. 59 ประชุมคณะครู
ผู้อำนวยการ
30 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้อำนวยการและครู
25 พ.ค. 59 ถึง 27 พ.ค. 59 นิเทศชั้นเรียน
ผู้อำนวยการและครู
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
คณะครู
10 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เตรียมเปิดภาคเรียน
คณะครู
10 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน
ชุดสุภาพ ผู้อำนวยการ