วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ สืบสานความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมรับการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
      "นตฺถิ ปัญฺญา สมา อาภา"
        แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญโรงเรียน
สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม