หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

        โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  
ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาให้กับเด็กในเขตบริการของโรงเรียน  คือ  หมู่ที่  3  ตำบลศาลาลัย  
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

        การจัดบริการการศึกษา 

         ระดับก่อนประถมศึกษา   อนุบาล                  

         ระดับประถมศึกษา   1-6