คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

นายสุวชาติ    หาญดำรงค์กูล  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาอุดร             ประพันธ์ศิริ      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น กรรมการผู้แทนครู
นายเผียน           เพียรพร้อม      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุดม ประพันธ์ศิริ    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสมโภชน์ ประพันธ์ศิริ        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระบุญเยี่ยม    จญฺทปัญโญ  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ฯ
นางกิมไลย์        หอมประทุม     กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวศิรินันท์ จีนพก กรรมการและเลขานุการ