ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 18) 29 มี.ค. 66
โครงการจิตอาสา (อ่าน 9) 29 มี.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำรวจแวว (อ่าน 6) 29 มี.ค. 66
อบรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 7) 29 มี.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนผ่านโปรแกรม SchoolMis (อ่าน 6) 29 มี.ค. 66
กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทาสีทางข้ามหน้าโรงเรียน (อ่าน 3) 29 มี.ค. 66
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NTชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2) 29 มี.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learningสำหรับครูเรียนรวม (อ่าน 3) 29 มี.ค. 66
การประชุมชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 3) 29 มี.ค. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1) 29 มี.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรม (อ่าน 1) 29 มี.ค. 66
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 2) 29 มี.ค. 66
การเข้าแนะแนวรับนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม (อ่าน 1) 29 มี.ค. 66
การประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 63) 28 ก.พ. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 59) 28 ก.พ. 66
ประชุม RT ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 79) 17 ก.พ. 66
งานทันตกรรม (อ่าน 81) 17 ก.พ. 66
การทอสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 100) 15 ก.พ. 66
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 63) 15 ก.พ. 66
งานวิชาการ สามร้อยยอดวิทยาคม 2566 (อ่าน 59) 15 ก.พ. 66
งานประจำปี 2566 วัดไร่ใหม่ (อ่าน 51) 15 ก.พ. 66
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 (อ่าน 45) 15 ก.พ. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 36) 15 ก.พ. 66
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 (อ่าน 37) 15 ก.พ. 66
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565 (อ่าน 337) 22 ส.ค. 65
โครงการอนุรักษ์ดิน น้ำ และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ่าน 347) 22 ส.ค. 65
การติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระบบงานประกันคุณภาพภายใน การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต การจัดประเมินความสามารถนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 367) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 333) 22 ส.ค. 65
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัยร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 329) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าเข้าพรรษา (อ่าน 183) 22 ส.ค. 65
แข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 177) 22 ส.ค. 65
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (อ่าน 174) 22 ส.ค. 65
โครงการ "ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย" จากบริษัท King Power Thai Power (อ่าน 182) 22 ส.ค. 65
โครงการ จิตอาสา (อ่าน 175) 22 ส.ค. 65
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 176) 22 ส.ค. 65
อบต.ศาลาลัย ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 180) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 179) 22 ส.ค. 65
นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 174) 22 ส.ค. 65
การประชุมเชิงปฎิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 676) 02 เม.ย. 65
แนะ 3 งด ลดเสี่ยงโควิด (อ่าน 666) 02 เม.ย. 65
รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (อ่าน 3992) 19 ต.ค. 64
ขอขอบคุณ อบต.ศาลาลัย ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 4770) 15 ต.ค. 64
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านนะคะ (อ่าน 3829) 15 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์สามารถดูเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทาง Facebook (อ่าน 3402) 15 ต.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3967) 10 ต.ค. 64
ปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3750) 10 ต.ค. 64
ขอรับบริจาคข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน (อ่าน 8357) 26 มิ.ย. 64
โครงการ “ คนดีวิถีพุทธ ” (อ่าน 10327) 12 พ.ค. 64
ประเทศสมาชิกอาเซียนน่ารู้ (ASEAN) (อ่าน 10505) 01 พ.ค. 64
ช่วยเหลือน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้นสยาม 4ทิศ (อ่าน 9846) 03 พ.ค. 60